ERHAN AHMET INCI LISESI RESMI WEB SITESI, ERHAN AHMET INCI HIGH SCHOOL OFFICIAL WEB SITE
 
AnasayfaPortalli-yayınGaleriAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği   Ptsi Mayıs 05, 2008 2:43 pm

Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği


Yayım tarihi: 17.11.2003/25664 RG.
Değişiklik: 25.05.2004/25472 RG.
05.04.2005/25777 RG.
23.12.2006/26385 RG
30.12.2006/26392 RG.
24.03.2008/26826 RG.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Bilimler Liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, sosyal bilimler liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları kapsar. (23.12.2006/26385 RG)

Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Okul: Sosyal Bilimler Liselerini,
c) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan grubu,
d) Hazırlık Sınıfı: Sosyal Bilimler Liselerinde 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmayı amaçlayan sınıfı,
e) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi,
f) Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü,
g) Yönerge: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini
(24.03.2008/26826 RG)
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Okulun Kuruluş ve Amacı

Kuruluş
MADDE 5- Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liseleri, öncelikle okuldaki alanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. (23.12.2006/26385 RG)
(Bu maddede yapılan değişiklik 2005-2006 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfına yeni kayıt yaptıran öğrencilerden başlanarak yürürlüğe girer.)
Okulun Amacı
MADDE 6- Okul:
a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.
c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.
d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.
e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.
f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.
g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilim Danışma Grubu

Bilim Danışma Grubu
MADDE 7- Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkla iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu 3 yılı doldurduğunda her yıl bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları, Bakanlık ve Üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjan, Tercih ve Başvuru, Yerleştirme, Kayıt Kabul ve Nakiller
(24.03.2008-26826 RG)
Kontenjan
MADDE 8- Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.

Tercih ve Başvuru
MADDE 9- Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar."
İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.( 24.03.2008-26826 RG)

Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul
MADDE 10- Bu okullara, Yönergede belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir. (24.03.2008-26826 RG)Nakiller
MADDE 11- Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. (24.03.2008-26826 RG)
Öğrenci nakillerine esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen komisyon oluşturulur.
Seviye tespit sınavı, alanlara yönelme sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 24’ü aşmayacak şekilde haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla tespit edilerek takip eden 3 iş günü süresince okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin internet sayfasında ilan edilir. Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş gününde yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilir. (24.03.2008-26826 RG)
Ancak ders yılı içinde istekleriyle okuldan ayrılan öğrencilerden boşalan kontenjanlar, 10 günlük süre bitiminde ilan edilir.
İstekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün içinde okula geri dönebilirler.
Hazırlık sınıfına yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, kayıt-kabul süresi içinde şartlarını taşıdıkları diğer ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.
Nakil için başvuru, açık kontenjanın ilan süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan velisinin alacağı Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi (EK-1) ile naklen gidilmek istenen okul müdürlüğüne yapılır. . (24.03.2008-26826 RG)
Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son yerleştirmeye esas taban puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir. . (24.03.2008-26826 RG)
Sonuç, veliye ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç 2 iş günü içinde bildirilir.
Naklin uygun görüldüğünün ilgili okul müdürlüğü ve öğrenci velisine tebliğini izleyen 3 iş günü içinde yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak özre bağlı çeşitli sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.
Nakli kabul eden okul müdürlüğünce öğrencinin tasdikname ve öğrenci dosyası önceki okulundan istenir.
Resmî sosyal bilimler liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından sosyal bilimler liselerine öğrenci nakli yapılmaz. (30.12.2006/26392 RG)
Ancak sosyal bilimler liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır. ( 05.04.2005/25777 RG.) (23.12.2006-26385/RG)
(Bu maddede yapılan değişiklik 2005-2006 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfına yeni kayıt yaptıran öğrencilerden başlanarak yürürlüğe girer.)BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı

Öğretim Programları
MADDE 12- Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.
Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir.
Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.(25.05.2004/25472 RG.)

Öğretim programlarının ağırlığı
MADDE 13- 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersi ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60 ından az olmayacak şekilde düzenlenir. (23/12/2006-26385 RG)

devamı var...

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Geri: Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği   Ptsi Mayıs 05, 2008 2:44 pm

(devamı)


ALTINCI BÖLÜM
Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş, Başarının Değerlendirilmesi Proje Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları (24.03.2008-26826 RG)

Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş
MADDE 14- Hazırlık sınıfı öğrencileri; aynı okulun 9 uncu sınıfına veya nakil şartlarını taşımaları hâlinde hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıflarına 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yaparlar.
(24.03.2008-26826 RG)

Başarının Değerlendirilmesi
MADDE 15- Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(25.05.2004/25472 RG. ) (23.12.2006/26385 RG)

Proje Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları
MADDE 16- Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel ve grup hâlinde Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersi ile Sosyal Bilimler grubu derslerinin en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılması zorunludur. (23.12.2006/26385 RG)
Proje ve seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup hâlinde Bilim Danışma Gurubu üyelerinin veya öğretmenlerin gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır.
Okul yönetimi, çalışmaları belli bir plân dâhilinde öğretmenler, Bilim Danışma Grubu üyeleri, üniversite öğretim elemanları veya alanında tanınmış kamu ve özel kurum ve kuruluşların iş birliği ve çalışanların desteği ile yürütür.
Okullarda Bilim Danışma Grubu veya okul yöneticilerince sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar düzenlenebilir.
Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin laboratuar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlarından en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli tedbirleri alır.
Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları ile topluma hizmet etkinlikleri notla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.
Ayrıca, okulda Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda Yaratıcılık Etkinlik-Hizmet (CAS) çalışmalarına ağırlık verilir. (25.05.2004/25472 RG.)


YEDİNCİ BÖLÜM
Öğretmen, Yönetici Seçimi ve Zümre Başkanı

Öğretmen Seçimi
MADDE 17- Bu okullara öğretmen seçimi ve ataması, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (25.05.2004/25472 RG.)
(23/12/2006-26385 RG)

Atamalar
MADDE 18- Yürürlükten kaldırılmıştır. (23.12.2006/26385 RG)

Yönetici Seçimi
MADDE 19- Bu okullara yönetici seçimi ve atamaları, 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.(25.05.2004/25472RG.) (23.12.2006/26385 RG)

Zümre Başkanı
MADDE 20- Zümre öğretmenleri, koordinasyon yeteneğini, verimliliğini, öğrenim durumunu ve kıdemini dikkate alarak kendi aralarından birini zümre başkanı seçerler.
Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:
a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar.
b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.
c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.
d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler.
e) Laboratuar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir.
f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.
g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.
h) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar
MADDE 21- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 1 – 2007-2008 öğretim yılında ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin her birinin yılsonu notu en az "orta" ve bu derslerin yılsonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olanlar bu okulları tercih edebilirler.
Öğrenimlerinin 6 ncı veya 7 nci sınıfını, ya da bunların her ikisini yurt dışında gören öğrenciler için bu maddedeki şartlar aranmaz. (24.03.2008/26826 RG)

Yürürlük
MADDE 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


EK-1

………………………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………..
……./……. Öğretim Yılında okulunuz…………sınıfı…………nolu öğrencisi ………………. naklen........................................... Lisesine kaydettirmek istiyorum.
Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgelerin tarafıma verilmesini arz ederim.

…./…./200.

Öğrenci Velisinin
Adı Soyadı
İmza

ADRES:


Tel:
Ev:
Cep:
e-posta:;

T.C.
……………………… VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI
…………………………Lisesi Müdürlüğü

ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ

Sayı :
Konu : …../…./…..

…………………………… LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Baba Adı:
Doğum Yeri ve Tarihi:
Okul No:
Sınıfı:
Alanı/Bölümü:
Birinci Yabancı Dili:
İkinci Yabancı Dili:
Hazırlık Sınıf Okuyup Okumadığı:
(Hazırlık sınıfı olan okullar için geçerlidir.)
Sınıf Tekrarı Yapıp Yapmadığı:
Disiplin Cezası Alıp Almadığı:
(Alınan cezanın türü yazılacaktır.)
*Öğrencinin Okula Yerleşmesinde Esas Alınan Puanı:
(Puan kartının onaylı sureti eklenecektir.)

Okulumuz öğrencisi..........................................nın nakil talebine esas olacak bilgileri yukarda belirtilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
...............................
Okul MüdürüNot:* Yıllara göre, öğrencinin okula yerleşmesinde esas alınan OKS/OYP puanı kullanılır.
Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir. Bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı - mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine verilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte resmî yazıyla gönderilir. (24.03.2008-26826 RG)
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Ha©Ke® BaY®aM
SİTE YÖNETİCİ YARDIMCISI
SİTE YÖNETİCİ YARDIMCISI
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 655
Yaş : 27
ADI SOYADI : BAYRAM ŞAKİ
OKUL NO : 14
SINIF : 12-C (SÖZEL)
Kayıt tarihi : 22/09/07

MesajKonu: Geri: Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği   Salı Mayıs 06, 2008 10:42 pm

TEŞEKKÜRLER BİLGİLENDİRDİGİN İÇİN

_________________
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://www.kurtlarvadiniz.tr.gg
 
Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ERHAN AHMET INCI LISESI :: REHBERLİK-
Buraya geçin: