ERHAN AHMET INCI LISESI RESMI WEB SITESI, ERHAN AHMET INCI HIGH SCHOOL OFFICIAL WEB SITE
 
AnasayfaPortalli-yayınGaleriAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 OSMANLI ŞUBAT TARİHİ(ŞUBAT AYI OLAYLARI)

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: OSMANLI ŞUBAT TARİHİ(ŞUBAT AYI OLAYLARI)   Perş. Ara. 06, 2007 10:50 am

Tarihte Şubat Ayı Olayları* 1 Şubat 1921'de Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Sivas'ta Şeyh Sinusi başkanlığında İslam Kongresi toplandı.


* 1 Şubat 1936'da Osmanlı banknotları tedavülden kaldırıldı.


* 2 Şubat 1919'da İttihat ve Terakki Fırkası kapatılarak mallarına el kondu.


* 3 Şubat 1917'de Sadrazam Mehmet Sait Halim Paşa, V. Sultan Mehmet Reşat Han'a istifasını vermişti. Sait Halim Paşa, İttihat ve Terakki Partisi'nin bir üyesi idi. Türkiye I. Cihan Savaşı içindeydi. Devleti fiilen Enver Paşa ile Dâhiliye Nazırı Talat Paşa idare ediyordu. Sivil işlerde gerçek iktidar, İttihat ve Terakki Partisi Genel Başkanı Talat Paşa'nın elinde idi. Nitekim Sait Halim Paşa'nın yerine o sadrazam oldu. Talat Paşa'nın, savaşın Türkiye için kaybedilmesi ile bitecek olan sadareti başlamıştı.


* 3 Şubat 1899'da Ali Bey ölmüştü. İlk piyesler ve edebi mizah yazıları yazan Ali Bey valiliklerde ve Düyunu Umumiye direktörlüğünde bulunmuştu. Fransız edebiyatından kültürünü ilk tamamlayanlardandır. Dört piyesi ve başka eserleri vardır. Diyojen” adlı mizah gazetesindeki zarif yazıları pek rağbet görmüştür.


* 5 Şubat 1825'te Abdülhak Hamid Tarhan doğmuştu. Edebiyatımızın Avrupalılaşmasında birinci derecede rol oynamış olan Abdülhak Hamid, muhtelif hariciye ve seferlikte bulunmuştur. Şiirlerinde ve manzum piyeslerindeki dil bugüne göre çok ağdalı ve karışıktır. Fakat Batı kültürüne yüzünü çeviren Türklük âleminde, tarzı, edası ve üslubuyla tamamıyla Avrupalıdır.


* 8 Şubat 1919'da Balkanlardaki müttefik Fransız-Sırp-Yunan-İngiliz kuvvetleri Başkumandanı Fransız Mareşali Franchet d. Esperey, büyük bir velveleyle İstanbul'a girmişti. Fransız Mareşali, Mondros Mütarekesi şartlarına aykırı bir şekilde Türkiye'nin taht şehrine giriyordu. Beyaz bir ata binmişti. Eski Roma imparatorlarının yaptırdığı gibi atının dizginlerini kendisi değil, iki asker tutuyordu. İstanbul'daki Rum, Ermen, hatta Yahudi azınlıklar Mareşali alkışlıyor, Türklere küfür ediyor, büyük tezahüratta bulunuyorlardı. Bu anlar, Türklerin 22 yüzyıllık tarihleri boyunca yaşadıkları en felaketli dakikaları teşkil etmektedir.


* 8 Şubat 1266'da İlhanlılar Devleti'nin kurucusu büyük Moğol hükümdarı Hülagü Han ölmüştür. Cengiz Han'ın torunu olan Hülagü Bağdat'ı zapt ederek Abbasi saltanatına son vermiş, daha sonra Suriye'yi alarak Mısır'a yürümüş, fakat orada Türk Hükümdarı Baybars'a mağlup olmuştur. Devrinde uygarlık eserleri meydana getirmiş olan Hülagü kan dökücü hükümdarlardandır.


* 9 Şubat 1934'te Balkan Antantı imzalanmıştır. Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya'nın aralarında Balkanlarda kendi hudutlarının güvenliğini karşılıklı olarak tekeffül etmek için imzaladıkları bu antlaşmaya Bulgaristan girmemiştir. Olaylar ve Almanya'nın Türkiye'den gayrı diğer Balkan devletlerini istilası karşısında Milletler Cemiyeti'nin ve büyük devletler topluluğunun çaresiz durumda kalması bu güzel girişimi baltalamış ve tarihe karışmıştır.


* 9 Şubat 1621'de İstanbul Boğazı donmuştu. Bu, tarihte ancak birkaç defa vuku bulmuş çok nadir bir doğa olayıdır. İstanbul ile Üsküdar arasında yaya gidip gelen İstanbullular olmuştur. Bir şair Yol oldu Üsküdar'a 1030'da Akdeniz dondu” mısraını tarih düşürmüştür.


* 9 Şubat 1441'de büyük Türk şairi, Edibi ve dilcisi Ali Şir Nevai doğmuştur. Timur ailesine mensup asil bir Türk ailesinin çocuğudur. Herat'ta doğmuştur. Medrese arkadaşı Hüseyin Baykara Herat hükümdarı olunca onu yanına çağırmış ve vezir yapmıştır. Ali Şir Nevai, Horosan'ı Doğu'nun en büyük sanat merkezi haline getirmiştir. Eserlerini Türkçe yazarak Türk diline büyük hizmetleri dokunmuştur. Manzum hikâyeleri ve divanı da vardır. Bütün eserleriTürk Dil Kurumu tarafından bugünkü Türk kültürüne toplu halde yeniden kazandırılmıştır.


* 10 Şubat 1918'de Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından Sultan II. Abdülhamit Han ölmüştür. II. Abdülhamit, 1909'da tahttan indirildikten sonra Selanik'e gönderilmiş, Balkan Savaşı'nın başında da Beylerbeyi Sarayı'na nakledilmiştir. Oradaki dairesinde zevcelerinden Müşfika IV. Kadın efendi ile sakin bir hayat yaşıyordu. 76 yaşında idi. Ondan birkaç ay sonra da tahtta bulunan kardeşi V. Sultan Mehmet Reşat öldü. Yerine küçük kardeşi VI. Sultan Mehmet Vahdettin padişah oldu.


* 12 Şubat 1821'de Mora'nın Patras şehrinde Yunanlılar ayaklanmışlardı. Bu, büyük Yunan isyanının başlangıcı oldu. Rusya, İngiltere ve Fransa'nın asi Yunanlıları desteklemesi üzerine, uzun yıllar süren mücadelelerden sonra Türkiye Yunanistan'a bağımsızlık vermek zorunda kaldı. O zamanki Yunanistan, sadece Mora, Attika, Ağrıboz ve Kiklat adalarından ibaretti.


* 13 Şubat 1878'de Sultan İkinci Abdülhamit Osmanlı Meclis-i Mebusanını kapatmıştı.


* 13 Şubat 1934'te Cenap Şehabettin ölmüştü. Edebiyat-ı Cedide neslinin başlıca üstatlarındandı. 1870'de doğmuştu. Doktordu. Darülfünunda (üniversite) edebiyat dersleri verdi. Nazmı ince, nesri ise bir çığır açacak derecede mükemmeldi. Çeşitli konularda dokuz kitabı yayınlanmıştır. Bütün kitapları bu gün yeniden birbirini takiben yayınlanmaktadır.


* 14 Şubat 1483'te Babür Şah doğmuştu. Hindistan'da muazzam Türk-Moğol İmparatorluğunu kuran Babür, Timurlenk'in torunlarındandır. Delhi sultanının 100 bin er ve bin filden oluşan ordusunu 12 bin süvarisiyle yenmesinde Osmanlı Türklerinin idaresindeki topçu bataryaları en büyük etken olmuştur. 12 yaşında babasının ölümü üzerine Fergana'da tahta çıkmış, 35 yıl saltanatta kalmış, dağılmaya yüz tutan imparatorluğu tekrar kurmuş ve canlandırmıştır. İyi bir şair, kuvvetli bir hattat ve nesirci olan Babür, muhtelif eserler de kaleme almıştır. Çağatay lehçesi edebiyatının 16. yüzyıl temsilcisidir. Vekayi” adını taşıyan ünlü anıları birkaç cilt halinde Türkçe de basılmıştır. Ayrıca bu anıları İngilizce, Fransızca ve Almanca başta olmak üzere birçok yabancı dile de çevrilerek yayınlanmıştır.


* 15 Şubat 1517'de Yavuz Sultan Selim Han Türk ordularının başında büyük törenle Kahire'ye girmiştir. Az önce Ridaniye Meydan Savaşı'nı kazanan Türk orduları, yeryüzünün Türkiye ve İran'dan sonra 3. büyük devleti olan Mısır-Suriye Türk-Memluk İmparatorluğuna son vermiş ve Mısır ile ona bağlı olan ülkeleri Türkiye'ye katmıştır.


* 17 Şubat 1855'de Serdar-ı Ekrem (başkomutan) Ömer Paşa, Kırım'da Gözleve zaferini kazanmıştı. Ömer Paşa 4 saat içinde 26 bin asker ve 80 toptan oluşan Rus ordusunu büyük bir bozguna uğratmıştır.


* 18 Şubat 1925'te önemli Türk tarihçilerinden Abdurrahman Şeref Efendi ölmüştü. Mekteb-i Mülkiye'de ve Galatasaray Sultanisi'nde hocalıklarda bulunan, aynı zamanda devletin resmi vakanüvisi (tarihçisi) olarak hizmet görmüştü. Ayan azalığında ve Maarif Nazırlığı'nda da bulunmuştur. Okullar için yazdığı kitaplar tertip ve ifade bakımından örnek eserlerdir. Türk ve Osmanlı tarihine dair eserleriyle ve yetiştirdiği öğrencileri ile ülkemiz kültürüne büyük hizmetleri dokunmuştur.


* 18 Şubat 1536'da Fransa'ya kapitülasyon” denilen ilk ticari imtiyazlar verilmiştir. Türkiye, Almanya-İspanya tarafından yutulmasına engel olmak için, Fransa'yı bütün gücüyle destekliyor, her türlü askeri, bahri ve mali yardım yapıyordu. Sonradan bu kapitülasyonlar tek taraflı lütuf eseri olmalarına rağmen, Avrupa devletleri tarafından, Türkiye'nin başına bela olacak şekilde istismar edilmiştir. 19. yüzyıl sonlarında emperyalizmin zirvesinde bulunan büyük Avrupa devletleri, Türkiye'den başka Çin, Japonya, Brezilya gibi eski imparatorluklara da kapitülasyonlar” denen tek taraflı görüşlerini dayatmışlardır.


* 24 Şubat 1793'te III. Sultan Selim Nizam-ı Cedid” denen yenileşme ve batılaşma hareketini fiilen başlatmıştır. Nizam-ı Cedid, Türkiye'nin yenileşme ve batılaşma hareketleri tarihin en önemli adımlarından birini teşkil eder.


* 24 Şubat 1495'te Fatih Sultan Mehmet'in oğlu ve II. Bayezid'in küçük kardeşi Şehzade Cem ölmüştü. Sultan Cem acıklı sergüzeşti ve güzel şiirleri ile tarihimizde pek ünlü olmuş bir simadır. Babası Fatih'in ölümünden sonra Bayezid tahta geçmiştir. Fakat Cem, kardeşinin liyakatsizliğini ileri sürerek ona karşı bir mücadele açmış, her defasında yenilmiştir. Nihayet Rodos Şövalyelerine sığınmış sonra papanın eline düşmüştür. Orada, ölümüne kadar Bayezid'e karşı papanın elinde bir silah olarak kalmıştır.


* 24 Şubat 1918'de güzel ve kahraman Trabzon şehrimiz I. Dünya Savaşı'nda işgali altına düştüğü Ruslardan kurtarılmıştır.


* 27 Şubat 1914'te ilk havacılarımızdan Fethi ve Sadık Beyler şehit düşmüşlerdi.


* 28 Şubat 1856'da Osmanlı İmparatorluğu'nda Islahat Fermanı ilan edilmişti.


* 29 Şubat 1924'te Halife II. Abdülmecit Efendi İstanbul'da sonuncu Cuma selamlığına çıkmıştı. 3 gün sonra halifelik kaldırılmış ve bütün Osmanlı ailesi Türkiye dışına çıkarılmıştır. Abdülmecit Efendi, son halife olup TBMM tarafından seçilmişti. Halifeliğin kaldırılmasıyla da ülke dışına çıkarılmış ve 1945'te Paris'te vefat etmişti.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
OSMANLI ŞUBAT TARİHİ(ŞUBAT AYI OLAYLARI)
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» FEN - ANADOLU - DÜZ LİSE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANLARI 2009-2010
» Topraksız tarım-alıntıdır-

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ERHAN AHMET INCI LISESI :: TARİH DERSİ ÖZEL BÖLÜMÜ :: OSMANLI TARİHİ-
Buraya geçin: